Authors Year of Publication Tittel
E. Ness; O. Steen; J.G. Reichelt; F.A. Walby 2016 Reduksjon av tvangsinnleggelser fra legevakt
F. Weidema; H. Dartel; B. Molewijk 2016 Working towards implementing moral case deliberation in mental healthcare: Ongoing dialogue and shared ownership as strategy
G. Høyer 2016 Herman Wedel Major – personen, legen og reformatoren
E. Legernes 2016 En narrativ undersøkelse av menneskers historier om psykisk helsevern, krenkelser og selvforståelse
H. Clausen; T. Ruud; S. Odden; J.Š. Benth; K.Sverdvik Heiervang; H.Kilen Stuen; H. Killaspy; R.E. Drake; A. Landheim 2016 Hospitalisation of severely mentally ill patients with and without problematic substance use before and during Assertive Community Treatment: an observational cohort study
B. Bø; Ø.H. Ottesen; R. Gjestad; H.A. Jørgensen; R.A. Kroken; E.M. Løberg; E. Johnsen 2016 Patient satisfaction after acute admission for psychosis
G. Høyer 2016 Kontrollkommisjonene i psykisk helsevern – Herman Wedel Majors nyskapning
N.L.D. Fuglseth; R. Gjestad; L.Solrunn Mellesdal; S. Hunskaar; K.Joachim Ødegaard; I.Hjulstad Johansen 2016 Factors associated with disallowance of compulsory mental healthcare referrals
M. Ahmad 2016 Elektrokonvulsiv behandling (ECT) med samtykke og på tvang
K. Drivenes; S. Bergan; O. Sæther 2016 Drug therapy among patients subject to outpatient compulsory mental health care
B. Molewijk; I.S. Engerdahl; R. Pedersen 2016 Two years of moral case deliberations on the use of coercion in mental health care: Which ethical challenges are being discussed by health care professionals?
B. Stensrud; G. Hoyer; G. Beston; A. Granerud; A.S. Landheim 2016 "Care or control?": a qualitative study of staff experiences with outpatient commitment orders
G.M. Bjerkan 2016 Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A - En fremstilling og vurdering av vilkårene for tvungen helsehjelp.
M. Løvsletten; E. Haug; A. Granerud; K. Nordby 2016 Prevalence and management of patients with outpatient commitment in the mental health services
Helsedirektoratet 2016 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2014
A. Opsal; Ø. Kristensen; J.K. Vederhus; T. Clausen 2016 Perceived coercion to enter treatment among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders
K. Røtvold; R. Wynn 2016 Involuntary psychiatric admission: how the patients are detected and the general practitioners’ expectations for hospitalization. An interview-based study
R. Norvoll; R. Pedersen 2016 Exploring the views of people with mental health problems' on the concept of coercion: Towards a broader socio-ethical perspective
A.R. Pasareanu; J.K. Vederhus; A. Opsal; Ø. Kristensen; T. Clausen 2016 Improved drug-use patterns at 6 months post-discharge from inpatient substance use disorder treatment: results from compulsorily and voluntarily admitted patients
M. Veland; A. Jacob 2016 Bruker mindre tvang
H. Vedum 2016 Forsvarlig helsehjelp i tvungent psykisk helsevern
H. Riley 2016 When coercion moves into your home. A study of outpatient commitment in Northern Norway
D. Bjørgen; R. Norvoll; T.L. Husum 2016 Hvordan forebygge tvang?
J.A. Eriksen 2016 Bør tvang i psykiatrien forbys? -En vurdering av de materielle vilkårene i psykisk helsevernloven § 3-3 sett i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
I.S. Engerdahl; A. Moljewijk; R. Pedersen 2016 Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern: når lovverk møter praksis
S. Friis 2015 Skjerming – straff eller støtte?
T.Elisabeth Hansen 2015 Hvordan kan sykepleiere bidra til redusert bruk av tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling?
H.E. Sture 2015 Tvang - En nødvendig krenkelse?
R. Norvoll; T. Ruud; T. Hynnekleiv 2015 Skjerming i akuttpsykiatrien
M. Grini 2015 «Stor sannsynlighet» - En tolking og vurdering av det eksplisitte beviskravet «stor sannsynlighet» som kommer til uttrykk i vilkårene for å fatte vedtak om tvungent psykisk helsevern i psykisk helsevernloven § 3-3 nummer 3 bokstav a.
M.H. Hem; R. Pedersen; R. Norvoll; B. Molewijk 2015 Evaluating clinical ethics support in mental healthcare: a systematic literature review
H.H. Steenfeldt-Foss 2015 Domstolsprøving av tvangsvedtak innen psykisk helsevern En fremstilling av reglene i tvl. kap. 36 med utgangspunkt i phlsvl. § 7-1
K.O. Salte 2015 Forverringskriteriet i psykisk helsevernloven – strenge lovgiverintensjoner, liberal domstolspraksis?
B. Hustad 2015 Retten som kontrollorgan - hvordan anvendes vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern?
K.T. Dahm; J. Odgaard-Jensen; T.L. Husum; K.A. Leiknes 2015 Interventions for reducing coercion in mental health for adults: A systematic review and the impact of updating
B. Stensrud; G. Hoyer; A. Granerud; A.S. Landheim 2015 'Responsible, but Still not a Real Treatment Partner': A Qualitative Study of the Experiences of Relatives of Patients on Outpatient Commitment Orders
M.F. Svindseth 2015 Opplevd krenkelse i innleggelsessituasjonen til akuttpsykiatrisk avdeling og assosiasjoner til negative hendelser samt kjønnsforskjeller (norsk utgave)
H.K. Stuen; J. Rugkåsa; A. Landheim; R. Wynn 2015 Increased influence and collaboration: a qualitative study of patients’ experiences of community treatment orders within an assertive community treatment setting
H.T. Stangstuen 2015 Min stemme ble ikke hørt. Opplevelse av krenkelser hos pasienter i psykisk helsevern og følger for deres identitet - en kvalitativ undersøkelse.
B. Molewijk; M.H. Hem; R. Pedersen 2015 Dealing with ethical challenges: a focus group study with proessionals in mental health care
K. Røtvold; R. Wynn 2015 Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors’ experiences of being pressured
P.D. Pedersen; V. Hellevik; H. Skui 2015 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2015
V. Thorvarsdottir 2015 Ansattes subjektive opplevelse med å bli utsatt for krenkelser på arbeidsplassen i psykisk helsetjeneste - en kvalitativ studie
R. Wynn; K. Røtvold 2015 Involuntary psychiatric admission: The referring general practitioners’ assessment of patients’ dangerousness and need for psychiatric hospital treatment
A.R. Pasereanu; A. Opsal; J.K. Vederhus; Ø. Kristensen; T. Clausen 2015 Quality of life improved following in-patient substance use disorder treatment
B. Stensrud; G. Høyer; A. Granerud; A. Landheim 2015 “Life on Hold”: A Qualitative Study of Patient Experiences with Outpatient Commitment in Two Norwegian Counties
R. Wynn 2015 The Use of Physical Restraint in Norwegian Adult Psychiatric Hospitals
E. Valenti; C. Banks; A. Calcedo-Barba; C. Bensimon; K.M. Hoffmann; V. Pelto-Piri; T. Jurin; O. Mendoza; A. Mundt; J. Rugkåsa; J. Tubini; S. Priebe 2015 Informal coercion in psychiatry: a focus group study of attitudes and experiences of mental health professionals in ten countries
A.G. Beinset 2014 Hvordan kan vi som psykisk helsearbeidere møte og tilnærme oss deprimerte pasienter med ”medisinvegring”, som er innlagt på tvang og underlagt tvungen medikamentell behandling i psykiatrisk akuttavdeling
T.L. Husum; R. Norvoll 2014 Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no