Authors Year of Publication Tittel
K. Sandholm 2014 Pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse - En kvalitativ undersøkelse av pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse til tvungent psykisk helsevern.
M.H. Hem; B. Molewijk; R. Pedersen 2014 Ethical challenges in connection with the use of coercion: a focus group study of health care personnel in mental health care
E. Case 2014 Tvang i Norsk psykisk helsevern - En redegjørelse av tvang
H. Riley; G. Høyer; G.F. Lorem 2014 ‘When coercion moves into your home’ – a qualitative study of patient experiences with outpatient commitment in Norway
F. Skorpen; A.A. Thorsen; C. Forsberg; A.W. Rehnsfeldt 2014 Suffering related to dignity among patients at a psychiatric hospital
A. Furre; L. Sandvik; S. Heyerdahl; S. Friis; M. Knutzen; K. Hanssen-Bauer 2014 Characteristics of Adolescents Subjected to Restraint in Acute Psychiatric Units in Norway: A Case-Control Study
T.B. Terkelsen; I.B. Larsen 2014 The locked psychiatric ward: Hotel or detention camp for people with dual diagnosis
R. Diseth; P. Høglend 2014 Compulsory mental health care in Norway: The treatment criterion
R. Kogstad; T.J. Ekeland; J.K. Hummelvoll 2014 The Knowledge Concealed in Users' Narratives, Valuing Clients' Experiences as Coherent Knowledge in Their Own Right
F. Skorpen; A.A. Thorsen; C. Forsberg; A.W. Rehnsfeldt 2014 Suffering related to dignity among patients at a psychiatric hospital
Ø. Grøneng 2014 En analyse av kontrollkommisjonene som rettssikkerhetsgaranti ved bruk av tvang i psykisk helsevern
M. Løvsletten 2014 Tvang i eget hjem
F.Jun Ma 2014 Tvungent Psykisk Helsevern. Rettssikkerhet og menneskerettigheter ved bruk av tvang i det psykisk helsevern
G.F. Lorem; J.S. Frafjord; M. Steffensen; C.E.A. wang 2014 Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs
G.F. Lorem; M. Steffensen; J. Frafjord; C.E.A. wang 2014 Omsorg under tvang - En narrativ studie av pasienters fortellinger om tvang og psykisk helsevern
K. Rotvold; R. Wynn 2014 Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors' experiences of being pressured
M.Grastveit Larsen 2014 Bruk av tvang i psykiatrisk helseteneste
K. Drivenes 2014 Oppfølging av legemiddelbruken til pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold
E. Feiring; K.Nordal Ugstad 2014 Interpretations of legal criteria for involuntary psychiatric admission: a qualitative analysis
L. Myklebust; K. Sorgaard; R. Wynn 2014 Local psychiatric beds appear to decrease the use of involuntary admission: a case-registry study
M. Veland; A. Jacob 2014 Jobber for mindre tvang. Et pilotprosjekt på Lovisenberg sykehus tar sikte på å redusere bruken av tvangsmidler.
S.O. Ose; I. Pettersen 2014 Døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne (PHV), 20. november 2012
SIFER 2014 Bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i psykisk helsevern i 2012
G.F. Lorem; M.H. Hem; B. Molewijk 2014 Good coercion: Patients' moral evaluation of coercion in mental health care.
P. Hartvig; C.Fredrik Haaland 2014 Luftegårder i psykiatrien – et gufs fra fortiden eller et humant pasienttilbud?
H. Stokmo; O. Ness; M. Bor; M. Sommer 2014 Helsearbeidernes erfaringer med hvordan krav om modelltrofasthet virker inn på brukermedvirkning i ACT-team
Helsedirektoratet 2014 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2013
K. Tøgersen; E. Bjerke; K. Gjelstad; T. Ruud 2014 Psykiatriske tvangsinnleggelser i Østfold i 2000 og 2010
D. Bjørgen; A. Storvold; R. Norvoll; T.L. Husum 2014 Alternativer til tvang 1. Sett fra et bruker- og fagperspektiv
K. Sebergsen; A. Norberg; T. A.-G. 2014 Being in a process of transition to psychosis, as narrated by adults with psychotic illnesses acutely admitted to hospital
WSO 2014 Menneskerettighetsarbeidet 2014
R.R. Diseth 2013 Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry
S.H. Rydheim 2013 Viktige stemmer
V.D. Haugen 2013 Adgangen til bruk av tvang under tvungent psykisk helsevern - rettssikkerheten til pasienter med psykiske lidelser
Pingvinen 2013 Tvang i hjemmet
J.O. Roaldset; P. Hartvig; S. Bjørkly 2013 Can lipid analysis help identify repeatedly violent patients after discharge from acute psychiatry?
K. Hustoft; T.K. Larsen; B. Auestad; I. Joa; J.O. Johanessen; T. Ruud 2013 Predictors of involuntary hospitalizations to acute psychiatry
A. Opsal 2013 Involuntarily admitted patients with substance use disorders
K.N. Ugstad 2013 Understanding and interpreting the process behind compulsory admissions: A qualitative study
O. Sæther 2013 Makt, avmakt og psykisk helse. Etiske perspektiver ved bruk av tvang
M.F. Svindseth; J.A. Nøttestad; A.A. Dahl 2013 Perceived humiliation during admission to a psychiatric emergency service and its relation to socio-demography and psychopathology
I.B. Larsen; T.B. Terkelsen 2013 Coercion in a locked psychiatric ward: Perspectives of patients and staff
M. Knutzen; S. Bjørkly; G. Eidhammer; S. Lorentzen; N.H. Mjøsund; S. Opjordsmoen; L. Sandvik; S. Friis 2013 Characteristics of patients frequently subjected to pharmacological and mechanical restraint—A register study in three Norwegian acute psychiatric wards
T. Hatling 2013 Bruk av tvang i psykiske helsetjenester
G.F. Lorem; J.S. Frafjord; M. Steffensen; C.E.A. wang 2013 Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs
C. Øye; R. Norvoll 2013 Psykisk helsearbeid i et makt- og kontrollperspektiv
M. Knutzen 2013 Tvangsmidler i psykiatriske akuttavdelinger. Hvordan brukes de og hva kjennetegner pasientene?
G.H. Kristiansen; S.H. Rydheim; E.M.T. (red.) 2013 Drøm i våken tilstand
K.Ø. Stavenes 2013 Tvangsmedisinering i psykiatrien. Adgangen til tvangsmedisinering etter phlsvl. § 4-4
S.C.S. Ramdal 2013 Gjennom underkastelse mot selvstendighet

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no