Authors Year of Publication Tittel
K.W. Sørgaard; G. Rezvy; A. Bugdanov; T. Sørlie; T. Bratlid 2013 Treatment needs, diagnoses and use of services for acutely admitted psychiatric patients in northwest Russia and northern Norway
T. Nissen; P. Rørvik; L. Haugslett; R. Wynn 2013 Physical Restraint and Near Death of a Psychiatric Patient
Helsedirektoratet 2013 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2012
J. Norum; A. Olsen; I. Nybrodahl; K.W. Sørgaard 2012 Compulsory and voluntary admission in psychiatric hospitals in northern Norway 2009–2010. A national registry-based analysis
G.H. Gabrielsen 2012 Tvang i psykisk helsevern - Paulsrudutvalgets forslag i et diskrimineringsperspektiv
S. Olaisen; A.M. Østmo 2012 Et litteraturstudium om lidelsen schizofreni knyttet opp mot bruken av tvang i psykiatrien
I.Hjulstad Johansen; T. Morken; S. Hunskaar 2012 How Norwegian casualty clinics handle contacts related to mental illness: A prospective observational study
H. Støvind 2012 Bedre tid med brukerstyrte innleggelser
S.H. Rydheim 2012 Egne erfaringer med tvang i psykisk helsevern : en artikkel om tvangsproblematikk sett fra et brukerperspektiv
E.W. Haugom 2012 En drøftning av sammenhengen mellom behandlingsrelasjonen og opplevd tvang i psykisk helsevern
T.B. Terkelsen; I.B. Larsen 2012 Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand. Erfaringer fra feltarbeid
M. Rø 2012 Diskurser i psykisk helsevern: En analyse av hvordan selvbestemmelse og tvang kommuniseres i psykisk helsevern
Å.L. Mattson; P.E. Binder 2012 A qualitative exploration of how health care workers in an inpatient setting in Norway experience working with patients who self-injure
M.Berg Hansen 2012 Usikkert hvordan tvangsbruk kan reduseres
K.T. Dahm; K.A. Leiknes; T.L. Husum; I. Kirkehei; B. Hoffmann; H.T. Myrhaug; K.G. Brurberg; T.K. Dalsbø; L.M. Reinar 2012 Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne
M.L. Tande 2012 Tvang som ressurs?
M. Ellingsdalen; L. Skree 2012 Trygghet - frihet - håp : om medisinfrie alternativer i psykisk helse
B. Jesper; H. Aggernæs 2012 Coercion within Danish psychiatry compared with 10 other European countries
Helsedirektoratet 2012 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2011
A.T. Andersen; M. Dramsdahl; E.A. Haugen; J. Johannessen; U. Loftesnes; G. Olsen; I. Bua; M.B. Fosse 2012 Mekaniske tvangsmidler – bruk i psykisk helsevern
A. Thorvik 2012 Noen ganger er det kanskje nødvendig. Om egenopplevelse av tvunget vern ved suicidalitet
L.H. Myklebust; K. Sørgaard; K. Røtvold; R. Wynn 2012 Factors of importance to involuntary admission
K.E. Eitran 2012 Rusmiddelavhengiges pasientrettigheter ved frivillig behandling og rettigheter ved behandling under tvang
S.H. Rydheim 2012 Tvangsinnleggelser som praksis kan ikke fortsette
M. Knutzen; S. Bjørkly; G. Eidhammer; S. Lorentzen; N.H. Mjøsund; S. Opjordsmoen; L. Sandvik; S. Friis 2012 Mechanical and pharmacological restraints in acute psychiatric wards — Why and how are they used?
J. Norum; F.E. Bjerke; I. Nybrodahl; A. Olsen 2012 Admission and stay in psychiatric hospitals in northern Norway among Sami and a control group. A registry-based study
I.Hjulstad Johansen; L.Solrunn Mellesdal; H.A. Jørgensen; S. Hunskaar 2012 Admissions to a Norwegian emergency psychiatric ward: patient characteristics and referring agents. A prospective study
O. Nyttingnes; T.L. Husum 2011 Omfang, utvikling og geografisk variasjon i bruk av tvang i psykisk helsevern i Norge.
K. Andersen 2011 Skjerming som metode i akuttpsykiatrisk avdeling. En studie av noen sykepleieres erfaringer
H.J. Orefellen 2011 Frihet fra psykiatrisk tvang? Det menneskerettslige vern mot frihetsberøvelse og tvangsbehandling i psykisk helsevern - i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
R.R. Diseth; P.A. Høglend 2011 Potential legal protection problems in the use of compulsory commitment in mental health care in Norway
H. Bäckström 2011 Omsorgens tvetydighet ved bruk av skjerming
M. Knutzen; N.H. Mjosund; G. Eidhammer; S. Lorentzen; S. Opjordsmoen; L. Sandvik; S. Friis 2011 Characteristics of Psychiatric Inpatients Who Experienced Restraint and Those Who Did Not: A Case-Control Study
E. Tanberg 2011 Tvangshjelp etter pasientrettighetsloven kapittel 4A
R.R. Diseth; K.P. Bøgwald; P.A. Høglend 2011 Attitudes among stakeholders towards compulsory mental health care in Norway
R.E. Kogstad; T.J. Ekeland; J.Kaare Hummelvoll 2011 In defence of a humanistic approach to mental health care: recovery processes investigated with the help of clients; narratives on turning points and processes of gradual change
T. Vestheim 2011 Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold - effekt av TID og trygghet
S.Ø. Fossum 2011 Utvikling og testing av et spørreskjema for å kartlegge skjerming som metode i psykisk helsevern. En pilotstudie.
R. Wynn; A.M. Kvalvik; T. Hynnekleiv 2011 Attitudes to coercion at two Norwegian psychiatric units
Helsedirektoratet 2011 Rapport: Pasienter i det psykiske helsevern i 2009
W.I. Gamme 2011 Brukermedvirkning under skjerming i akuttpsykiatri. En kvalitativ studie av muligheter for medvirkning under tvangsbehandling.
T.M. Østnæs 2011 Tvang i psykisk helsevern : en kritisk gjennomgang av tvangsbegrepet, forekomst og effekter av tvangsbruk
S. Bjørkly; M. Knutzen; A. Furre; L. Sandvik 2011 Innsamling og analyse av data om bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i det psykiske helsevernet for voksne i 2009
Helsedirektoratet 2011 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2010
A. Opsal; Ø. Kristensen; T. Ruud; T.K. Larsen; R.W. Grawe; T. Clausen 2011 Substance abuse in patients admitted voluntarily and involuntarily to acute psychiatric wards: a national cross-sectional study
G. Hjemås 2011 Geografiske forskjeller i tvangsinnleggelser : tvang i psykisk helsevern
V.Cabral Iversen; J.E. Berg; R. Småvik; A.Einar Vaaler 2011 Clinical differences between immigrants voluntarily and involuntarily admitted to acute psychiatric units: a 3‐year prospective study
D.Ø. Langerud 2011 Omfanget av tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern 2007-2009
T.E. Holtskog 2011 Når erfarne psykiatriske sykepleiere håndterer høy voldsrisiko. En belysning av erfarne psykiatriske sykepleieres opplevelse og sykepleie i møte med pasienter der voldsrisiko er vurdert som høy.
T.L. Husum 2011 Staff attitudes and use of coercion in acute psychiatric wards in Norway

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no