Authors Year of Publication Tittel
A.M.B. Evenstad 2007 Brukermedvirkning og tvang: Om tvangsinnlagte pasienters medvirkning i eget behandlingsopplegg i en akuttpsykiatrisk seksjon
R. Wynn; L.H. Myklebust; T. Bratlid 2007 Attitudes to coercion among health-care workers and the general public in Norway
R. Wynn 2007 Psychiatric inpatients' experiences with restraint
B. Hofmann 2007 Det moralske grunnlaget for å vurdere samtykkekompetanse
M.F. Svindseth; A.A. Dahl; T. Hatling 2007 Patients’ experience of humiliation in the admission process to acute psychiatric wards
R. Wynn; L.H. Myklebust; T. Bratlid 2007 Psychologists and coercion: Decisions regarding involuntary psychiatric admission and treatment in a group of Norwegian psychologists
K. Horn; E.W. Martinsen 2007 Pasienttilfredshet etter opphold i psykiatrisk døgnpost
K.I. Iversen; G. Høyer; H.C. Sexton 2007 Coercion and patients atisfaction on psychiatric acute wards
L. Johnsen; H. Øysæd; K. Børnes; T.J. Moe; J. Haavik 2007 A systematic intervention to improve patient information routines and satisfaction in a psychiatric emergency unit
M. Knutzen; L. Sandvik; E. Hauff; S. Opjordsmoen; S. Friis 2007 Association between patients’ gender, age and immigrant background and use of restraint—A 2-year retrospective study at a department of emergency psychiatry
R. Norvoll 2007 Det lukkede rom : bruk av skjerming som behandling og kontroll i psykiatriske akuttposter
O. Nyttingnes 2007 Færre tvangsinnlagte i årene etter 1999
N. Sørensen 2007 Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern: Særreaksjon for strafferettslig utilregnelige lovbrytere.
G.S. Singh 2007 Bruk av tvangsmidler i en akutt avdeling. Kan kartlegging av bruk av tvangsmidler være grunnlagsmateriale for å bedre psykiatrisk sykepleie til pasienter i en akutt krise og dermed bidra til å redusere bruken av tvangsmidler?
J.H. Bjørngaard; T. Ruud; A. Garratt; T. Hatling 2007 Patients' experiences and clinicians' ratings of the quality of outpatient teams in psychiatric care units in Norway.
K.W. Sørgaard 2007 Satisfaction and coercion among voluntary, persuaded/pressured and committed patients in acute psychiatric treatment
T. Tørrissen 2007 Tvangsinnleggelser i en akuttpsykiatrisk post
R. Wynn 2006 Coercion in psychiatric care: clinical, legal, and ethical controversies
R. Wynn; L.H. Myklebust 2006 Patients' Satisfaction and Self-Rated Improvement Following Coercive Interventions
T.S. Deraas; V. Hansen; A. Giæver; R. Olstad 2006 Acute psychiatric admissions from an out-of-hours Casualty Clinic; how do referring doctors and admitting specialists agree?
L. Kjellin; G. Høyer; M. Engberg; R. Kaltiala-Heino; M. Sigurjónsdóttir 2006 Differences in perceived coercion at admission to psychiatric hospitals in the Nordic countries
S. Blesvik; R. Diseth; T.L. Husum; R. Kogstad; H.J. Orefellen; G.H. Thune 2006 Menneskerettigheter også for psykiatriske pasienter i Norge?
Helsedirektoratet 2006 Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang
E.U. Jensen 2006 Bruk av tvang i psykisk helsevern
A. Syse 2006 Det menneskerettslige vernet mot frihetsberøvelse og tvang i behandlingsøyemed innenfor psykiatrien
H. Risa 2005 Tvingende nødvendig?
M. Knutzen 2005 Tvangsmidler, relasjoner og krenkelse
V. Iversen; G. Morken 2004 Differences in acute psychiatric admissions between asylum seekers and refugees
K. Henriksen 2004 Når omsorgen tvinger seg på - Kunsten å stige ned fra den høye hesten: en studie av sykepleieres fortellinger om etisk vanskelige situasjoner i møte med tvangsinnlagte pasienter i akuttpsykiatriske avdelinger
K.W. Sørgaard 2004 Patients’ perception of coercion in acute psychiatric wards. An intervention study
R. Wynn 2004 Restraint and seclusion in a Norwegian university psychiatric hospital
T. Hatling; J.H. Bjørngaard; P.B. Pedersen 2004 Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i 2002
J.E. Berg; E.' Johnsen 2004 Innlegges innvandrere oftere enn etniske nordmenn i akuttpsykiatriske avdelinger?
R. Wynn 2003 Staff's Choice of Formal And Informal Coercive Interventions In Psychiatric Emergencies
R. Wynn 2003 Staff's attitudes to the use of restraint and seclusion in a Norwegian university psychiatric hospital
J. Bremer 2003 Johan Bremer - ein uvanleg forskar i norsk psykiatri
J.H. Bjørngaard; T. Hatling 2003 Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern i 2001-2002
T.B. Christensen; S. Onstad 2003 Tvangsbehandling med legemidler i en psykiatrisk akuttavdeling
Ø. Ekeberg 2003 Tvangstiltak i norsk psykiatri
K. Gjelstad; H. Løvdahl; T. Ruud; S. Friis 2003 Tvangsinnleggelser til psykiatrisk observasjon - blir de opphevet dagen etter?
T. Hatling 2002 Bruk av tvang innenfor psykisk helsevern
G. Høyer; O.S. Dalgard 2002 Lærebok i rettspsykiatri
G. Høyer; L. Kjellin; M. Engberg; R. Kaltiala-Heino; T. Nilstun; M. Sigurjonsdottir; A. Syse 2002 Paternalism and autonomy: A presentation of a Nordic study on the use of coercion in the mental health care system
K.I. Iversen; G. Høyer; H. Sexton; O.K. Grønli 2002 Perceived coercion among patients admitted to acute wards in Norway
J.R. Mathisen; P. Føyn; B. Heimdal 2002 Rapport fra Gjennombruddsprosjekt psykiatri
A. Syse 2002 Tvang og tilsyn i private hjem
Ø. Larsen 2002 Kulturelt akseptabel tvang
R. Wynn 2002 Medicate, restrain or seclude? Strategies for dealing with violent and threatening behaviour in a Norwegian university psychiatric hospital
T. Hatling; T. Krogen; Pål Ulleberg 2002 Compulsory admissions to psychiatric hospitals in Norway-international comparisons and regional variations
J.H. Bjørngaard; T. Heggestad 2001 Kan ulik pasientsammensetning forklare forskjeller i tvangsinnleggelser?

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no