Forfattere År Tittel
Aasen, H. 2009 Frivillighet, tvang og menneskeverd ved innleggelse i det psykiske helsevernet: Etiske og juridiske utfordringer
Aasland, O.Gjerløw; Husum, T.L.; Førde, R.; Pedersen, R. 2018 Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien
Bernt, J.F. 2009 Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven
Blesvik, S.; Diseth, R.; Husum, T.L.; Kogstad, R.; Orefellen, H.J.; Thune, G.H. 2006 Menneskerettigheter også for psykiatriske pasienter i Norge?
Diseth, R.R.; Høglend, P.A. 2011 Potential legal protection problems in the use of compulsory commitment in mental health care in Norway
Diseth, R.; Høglend, P. 2014 Compulsory mental health care in Norway: The treatment criterion
Diseth, R.R. 2013 Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry
Dullum, J. 2008 Rettsliggjøring og rettssikkerhet i psykiatrien
Dunseth, S. 2017 Kan man forsvare selvmord? En diskusjon om rasjonelle selvmord i psykisk helsevern
Egeli, G. 2009 Samtykke til psykisk helsevern og forholdet mellom frivillighet og tvang
Engerdahl, I.S.; Moljewijk, A.; Pedersen, R. 2016 Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern: når lovverk møter praksis
Eriksen, J.A. 2016 Bør tvang i psykiatrien forbys? -En vurdering av de materielle vilkårene i psykisk helsevernloven § 3-3 sett i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
Hatling, T. 2013 Bruk av tvang i psykiske helsetjenester
Haugland, K.Kise; Røstbakken, T. 2018 God fagutøvelse hindrer ikke overgrep
Hem, M.H.; Gjerberg, E.; Husum, T.L.; Pedersen, R. 2016 Ethical challenges when using coercion in mental healthcare: A systematic literature review
Hofmann, B. 2007 Det moralske grunnlaget for å vurdere samtykkekompetanse
Hustoft, K.; Larsen, T.K.; Auestad, B.; Joa, I.; Johanessen, J.O.; Ruud, T. 2013 Predictors of involuntary hospitalizations to acute psychiatry
Husum, T.L.; Hem, M.H.; Pedersen, R. 2018 En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester
Husum, T.L.; Hjort, H. 2009 Menneskerettigheter i psykisk helsevern (Human rights in mental health care).
Høyer, G. 1985 Tvangsinnleggelser og tvangsretensjon i psykiatriske institusjoner-en sammenligning av regelverk og praksis i de skandinaviske land

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no