Forfattere År Tittelsorter i synkende rekkefølge
Kiperberg, R. 2020 Autonomi og menneskeverd i møte hos tvangsutsatte mennesker
Hatling, T. 2013 Bruk av tvang i psykiske helsetjenester
Eriksen, J.A. 2016 Bør tvang i psykiatrien forbys? -En vurdering av de materielle vilkårene i psykisk helsevernloven § 3-3 sett i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
Syse, I.; Førde, R.; Pedersen, R. 2016 Clinical ethics committees – also for mental health care? The Norwegian experience
Iversen, K.I.; Høyer, G.; Sexton, H.C. 2007 Coercion and patients atisfaction on psychiatric acute wards
Wynn, R. 2006 Coercion in psychiatric care: clinical, legal, and ethical controversies
Jesper, B.; Aggernæs, H. 2012 Coercion within Danish psychiatry compared with 10 other European countries
Diseth, R.R. 2013 Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry
Diseth, R.; Høglend, P. 2014 Compulsory mental health care in Norway: The treatment criterion
Skorpen, A.; Øyen, C. 2009 Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser
Syse, A. 2006 Det menneskerettslige vernet mot frihetsberøvelse og tvang i behandlingsøyemed innenfor psykiatrien
Hofmann, B. 2007 Det moralske grunnlaget for å vurdere samtykkekompetanse
Husum, T.L.; Hem, M.H.; Pedersen, R. 2018 En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester
Paasche, K.H. 2017 Etablering av tvungent psykisk helsevern - et menneskerettslig perspektiv
Hem, M.H.; Gjerberg, E.; Husum, T.L.; Pedersen, R. 2016 Ethical challenges when using coercion in mental healthcare: A systematic literature review
Pedersen, R.; Nortvedt, P.; Ribe, E.; Keeping, D. 2017 Etikk i psykiske helsetjenester
Engerdahl, I.S.; Moljewijk, A.; Pedersen, R. 2016 Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern: når lovverk møter praksis
Viblemo, T.Egil; Syse, A.; Ellingsen, F.; Olsen, L.Oscar; -Bragdø-Ellenes, S. 2017 Evaluering av kvaliteten på tvangsvedtak
Terkelsen, T.B.; Larsen, I.B. 2016 Fear, danger and aggression in a Norwegian locked psychiatric ward: Dialogue and ethics of care as contributions to combating difficult situations
Orefellen, H.J. 2011 Frihet fra psykiatrisk tvang? Det menneskerettslige vern mot frihetsberøvelse og tvangsbehandling i psykisk helsevern - i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no