Forfattere År Tittel
Haugland, K.Kise; Røstbakken, T. 2018 God fagutøvelse hindrer ikke overgrep
Hem, M.H.; Gjerberg, E.; Husum, T.L.; Pedersen, R. 2016 Ethical challenges when using coercion in mental healthcare: A systematic literature review
Hofmann, B. 2007 Det moralske grunnlaget for å vurdere samtykkekompetanse
Holst, Ø. 2020 Samfunnsvernets begrensninger: En kritisk analyse av lovverket for gjennomføring av dom på tvungent psykisk helsevern
Hustoft, K.; Larsen, T.K.; Auestad, B.; Joa, I.; Johanessen, J.O.; Ruud, T. 2013 Predictors of involuntary hospitalizations to acute psychiatry
Husum, T.L.; Hem, M.H.; Pedersen, R. 2018 En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester
Husum, T.L.; Hjort, H. 2009 Menneskerettigheter i psykisk helsevern (Human rights in mental health care).
Høyer, G. 1985 Tvangsinnleggelser og tvangsretensjon i psykiatriske institusjoner-en sammenligning av regelverk og praksis i de skandinaviske land
Høyer, G. 1986 Tvungent psykisk helsevern i Norge
Høyer, G. 2000 On the justification for civil commitment
Høyer, G.; Dalgard, O.S. 2002 Lærebok i rettspsykiatri
Høyer, G.; Kjellin, L.; Engberg, M.; Kaltiala-Heino, R.; Nilstun, T.; Sigurjonsdottir, M.; Syse, A. 2002 Paternalism and autonomy: A presentation of a Nordic study on the use of coercion in the mental health care system
Iversen, K.I.; Høyer, G.; Sexton, H.; Grønli, O.K. 2002 Perceived coercion among patients admitted to acute wards in Norway
Iversen, K.I.; Høyer, G.; Sexton, H.C. 2007 Coercion and patients atisfaction on psychiatric acute wards
Jesper, B.; Aggernæs, H. 2012 Coercion within Danish psychiatry compared with 10 other European countries
Johnsen, L.Pernille B. 2018 Hva er den reelle endringen ved innføringen av en kompetansebasert modell i vurderingen av tvang i psykisk helsevernloven?
Kaasa, H.; Repål, A. 2010 Politi og psykiatri. En deskriptiv analyse.
Kiperberg, R. 2020 Autonomi og menneskeverd i møte hos tvangsutsatte mennesker
Kogstad, R.E. 2009 Protecting mental health clients' dignity — The importance of legal control
Lorem, G.F.; Steffensen, M.; Frafjord, J.; wang, C.E.A. 2014 Omsorg under tvang - En narrativ studie av pasienters fortellinger om tvang og psykisk helsevern

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no