Forfatter Year of Publication Tittel
Bjørg Einbu 1986 Psykiatrisk sykepleie til tvangsinnlagte pasienter med fokus på deres reaksjoner på tvangsinnleggelsene, kjennskap til og bruk av deres rettigheter som tvangsinnlagte
Knut-Eldar Eitran 2012 Rusmiddelavhengiges pasientrettigheter ved frivillig behandling og rettigheter ved behandling under tvang
Øyvind Ekeberg 2003 Tvangstiltak i norsk psykiatri
Mette Ellingsdalen 2009 Frihet fra tvang en forutsetning for frivillighet
Mette Ellingsdalen 2012 Trygghet - frihet - håp : om medisinfrie alternativer i psykisk helse
Ellingsen, GR 2020 Utilregnelighet under utvikling-en analyse av psykosevilkårets utvikling og vurdering av ulike reguleringsformer for tilregnelighet
Ingvild Stokke Engerdahl 2016 Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern: når lovverk møter praksis
Jannicke Adsen Eriksen 2016 Bør tvang i psykiatrien forbys? -En vurdering av de materielle vilkårene i psykisk helsevernloven § 3-3 sett i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
Anne Marte B. Evenstad 2007 Brukermedvirkning og tvang: Om tvangsinnlagte pasienters medvirkning i eget behandlingsopplegg i en akuttpsykiatrisk seksjon
Eli Feiring 2014 Interpretations of legal criteria for involuntary psychiatric admission: a qualitative analysis
Fjukstad, KK 2020 Medbestemmelse ved alvorlig psykisk sykdom
Folkehelseinstituttet, FHI 2018 Systematisk kartleggingsoversikt: Tvangsmedisinering i psykisk helsevern
Siri Ødegaard Fossum 2011 Utvikling og testing av et spørreskjema for å kartlegge skjerming som metode i psykisk helsevern. En pilotstudie.
Svein Friis 2001 Hva skal til for å redusere antall tvangsinnleggelser?
Svein Friis 2015 Skjerming – straff eller støtte?
Nikolai L. D. Fuglseth 2016 Factors associated with disallowance of compulsory mental healthcare referrals
Astrid Furre 2014 Characteristics of Adolescents Subjected to Restraint in Acute Psychiatric Units in Norway: A Case-Control Study
Astrid Furre 2018 Use of restraint acute psychiatric inpatient units for adolescents in Norway
Ann Færden 2001 Rehabilitering av psykiatriske langtidspasienter
Reidun Førde 2016 Next of kin’s experiences of involvement during involuntary hospitalization and coercion
Førde, R 2020 Paradokser og ulikheter i norsk helsevesen
Guri Hestflått Gabrielsen 2012 Tvang i psykisk helsevern - Paulsrudutvalgets forslag i et diskrimineringsperspektiv
Wenke Iren Gamme 2011 Brukermedvirkning under skjerming i akuttpsykiatri. En kvalitativ studie av muligheter for medvirkning under tvangsbehandling.
Kari Gjelstad 2003 Tvangsinnleggelser til psykiatrisk observasjon - blir de opphevet dagen etter?
Gladheim, MN 2020 Kravet til manglende samtykkekompetanse for etablering og gjennomføring av tvungent psykisk helsevern
Maren Grini 2015 «Stor sannsynlighet» - En tolking og vurdering av det eksplisitte beviskravet «stor sannsynlighet» som kommer til uttrykk i vilkårene for å fatte vedtak om tvungent psykisk helsevern i psykisk helsevernloven § 3-3 nummer 3 bokstav a.
Grøneng, Øyvind 2014 En analyse av kontrollkommisjonene som rettssikkerhetsgaranti ved bruk av tvang i psykisk helsevern
Guddal, Benjamin 2019 Frivillige innleggelser i psykisk helsevern og manglende samtykkekompetanse. Et kvalitetsforbedringsprosjekt ved akuttpsykiatrisk mottak, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Jan H. R. Gundersen 1989 Psykose og tvangsinnleggelse ved anorexia nevrosa
Unn Elisabeth Hammervold 2009 Brukererfaringer knyttet til anvendelse av tvang i psykisk helsevern
Hammervold, U.E. 2020 Post-incident reviews-a gift to the Ward or just another procedure? Care providers' experiences and considerations regarding post-incident reviews after restraint in mental health services. A qualitative study
Unn E. Hammervold 2019 Post-incident review after restraint in mental health care -a potential for knowledge development, recovery promotion and restraint prevention. A scoping review.
Hamre, A 2020 Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvungent psykisk helsevern–en kvalitativ studie av helsepersonell sine erfaringer et år etter implementering i lov
Jogeir Hånes 2010 Pasientopplevelser under tvungent psykisk helsevern
Mona Berg Hansen 2012 Usikkert hvordan tvangsbruk kan reduseres
Torun Elisabeth Hansen 2015 Hvordan kan sykepleiere bidra til redusert bruk av tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling?
Hanssen, O 2019 Rammene for helsepersonelloven § 7. Rammene for behandling av pasienter som ikke samtykker, og/eller motsetter seg helsehjelp med hjemmel i helsepersonelloven §7
Pål Hartvig 2014 Luftegårder i psykiatrien – et gufs fra fortiden eller et humant pasienttilbud?
Hassan, Ayan Ahmed 2019 Empati for den tvangsinnlagte pasienten
Trond Hatling 2013 Bruk av tvang i psykiske helsetjenester
Trond Hatling 2002 Bruk av tvang innenfor psykisk helsevern
Trond Hatling 2004 Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i 2002
Trond Hatling 2002 Compulsory admissions to psychiatric hospitals in Norway-international comparisons and regional variations
Hauge, I 2020 Sykepleier-pasient-relasjonens betydning for bruk av tvang hos rettspsykiatriske pasienter
Veronica Dahl Haugen 2013 Adgangen til bruk av tvang under tvungent psykisk helsevern - rettssikkerheten til pasienter med psykiske lidelser
Kristian Kise Haugland 2018 God fagutøvelse hindrer ikke overgrep
Haugom, Espen Woldsengen 2012 En drøftning av sammenhengen mellom behandlingsrelasjonen og opplevd tvang i psykisk helsevern
Helsedirektoratet 2016 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2014
Helsedirektoratet 2013 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2012
Helsedirektoratet 2011 Rapport: Pasienter i det psykiske helsevern i 2009

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no